IRカレンダー

2024年度(2025年3月期)

2024年4月1日 第三次中期経営計画公表

2023年度(2024年3月期)

2024年1月31日 2023年9月期ディスクロージャー誌発行
2024年1月26日 2024年3月期第3四半期決算発表
2023年11月21日 中間期レポート発行
2023年11月10日 2024年3月期第2四半期決算発表
2023年9月28日 アニュアルレポート発行
2023年8月7日 統合報告書発行
2023年7月31日 ディスクロージャー誌発行
2023年7月28日 2024年3月期第1四半期決算発表
2023年6月30日 2023年3月期有価証券報告書提出
2023年5月12日 2023年3月期決算発表

2022年度(2023年3月期)

2023年1月31日 2022年9月期ディスクロージャー誌発行
2023年1月27日 2023年3月期第3四半期決算発表
2022年11月21日 中間期ミニディスクロージャー誌発行
2022年11月11日 2023年3月期第2四半期決算発表
2022年10月6日 アニュアルレポート発行
2022年7月29日 2023年3月期第1四半期決算発表

統合報告書・ディスクロージャー誌発行
2022年6月24日 2022年3月期有価証券報告書提出
2022年5月13日 2022年3月期決算発表

2021年度(2022年3月期)

2022年1月31日 2021年9月期ディスクロージャー誌発行
2022年1月28日 2022年3月期第3四半期決算発表
2021年11月30日 中間期ミニディスクロージャー誌発行
2021年11月12日 2022年3月期第2四半期決算発表
2021年9月30日 アニュアルレポート発行
2021年7月30日 2022年3月期第1四半期決算発表

統合報告書兼ディスクロージャー誌発行
2021年6月29日 2021年3月期有価証券報告書提出
2021年5月14日 2021年3月期決算発表
2021年4月1日 第二次中期経営計画公表

2020年度(2021年3月期)

2021年2月4日 2021年3月期第3四半期決算発表
2021年1月29日 中間期ディスクロージャー誌発行
2020年11月30日 中間期ミニディスクロージャー誌発行
2020年11月13日 2021年3月期第2四半期決算発表
2020年9月30日 アニュアルレポート発行
2020年8月6日 2021年3月期第1四半期決算発表
2020年7月31日 統合報告書兼ディスクロージャー誌発行
2020年6月24日 2020年3月期有価証券報告書提出
2020年5月29日 ミニディスクロージャー誌発行
2020年5月15日 2020年3月期決算発表

2019年度(2020年3月期)

2020年2月6日 2020年3月期第3四半期決算発表
2020年1月31日 中間期ディスクロージャー誌発行
2019年11月29日 会社説明会開催
2019年11月29日 中間期ミニディスクロージャー誌発行
2019年11月8日 2020年3月期第2四半期決算発表
2019年9月30日 アニュアルレポート発行
2019年8月1日 2020年3月期第1四半期決算発表
2019年7月31日 ディスクロージャー誌発行
2019年6月25日 2019年3月期有価証券報告書提出
2019年6月7日 会社説明会開催
2019年5月31日 ミニディスクロージャー誌発行
2019年5月10日 2019年3月期決算発表

2018年度(2019年3月期)

2019年2月8日 2019年3月期第3四半期決算発表
2019年1月31日 中間期ディスクロージャー誌発行
2018年11月30日 中間期ミニディスクロージャー誌発行
2018年10月1日 第一次中期経営計画公表